Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji.

§ 1. Definicje

Administrator – Radio Islanders z siedzibą w Colchester, hrabstwo Essex, Wielka Brytania.
Dane – wszelkie informacje, treści, dane i materiały, a w szczególności utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, filmy, artystyczne wykonania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, a także ich opracowania, fragmenty lub elementy, zamieszczone w ramach Serwisu przez Administratora,
Funkcjonalności – przewidziane i zaimplementowane przez Administratora sposoby wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników, a w szczególności Korzystanie i Zamieszczanie, Pobieranie oraz Usługi Informacyjne,
Komentarze – wypowiedzi Zamieszczającego dotyczące Danych lub Materiałów,
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Radio Islanders,
Użytkownik/Korzystający – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność uzyska dostęp do Zawartości,
Użytkowanie/Korzystanie – każda czynność, która prowadzi do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Zawartości lub Serwisu,
Materiały – wszelkie informacje, treści, dane i materiały, a w szczególności utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, filmy, artystyczne wykonania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, a także ich opracowania, fragmenty lub elementy, zamieszczone w ramach Serwisu przez Zamieszczających,
Serwis – platforma informatyczna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, stworzona i utrzymywana przez Administratora, obejmująca infrastrukturę techniczno-informatyczną, umożliwiająca realizację Funkcjonalności, na zasadach przewidzianych w Regulaminie,
Usługi Informacyjne – udostępnianie Użytkownikowi Zawartości lub informacji o Zawartości, poprzez przesyłanie ich Użytkownikowi wybranymi przez niego kanałami komunikacji, w szczególności za pomocą e-mail, sms, mms lub rss,
Użytkownik – Korzystający i/lub Zamieszczający,
Zamieszczający – każda osoba, która zamieści jakiekolwiek Materiały lub Komentarze w ramach Serwisu,
Zamieszczanie – umieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Komentarzy w ramach Serwisu.
Zawartość – Dane, Materiały lub Komentarze.
Ilekroć powyższe określenia sformułowane są w liczbie mnogiej, należy je stosować odpowiednio do określeń użytych w Regulaminie w liczbie pojedynczej i odwrotnie.

§ 2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem usług świadczonych przez Administratora jest udostępnianie Użytkownikom Serwisu w celu realizacji Funkcjonalności, a w szczególności:

 • umożliwienie Użytkownikom zapoznawania się z Zawartością, a w szczególności z Danymi oraz Materiałami w ramach Serwisu;
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników w związku usługami świadczonymi zgodnie z pkt 1.
 • Uprawnionym z tytułu praw do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także Danych jest Administrator i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 • Serwis jest udostępniany w ramach domeny internetowej „islandersradio.co.uk”. Serwis może być udostępniany także w ramach innych domen, z których korzysta Administrator.
 • Jakiekolwiek inne niż określone w Regulaminie korzystanie z Zawartości lub Serwisu przez Użytkowników stanowi działanie zabronione i narusza prawa Administratora, innych Użytkowników, bądź osób trzecich.
 • Każdy Użytkownik może być zarówno Korzystającym, jak i Zamieszczającym, po warunkiem uzyskania zgody Administratora lub wskazanych prz Administratora osób trzecich. Korzystanie jest niezależne od Zamieszczania i na odwrót, z zastrzeżeniem § 4 Regulaminu.
 • Zakazane są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które mogą destabilizować lub zakłócać pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z Serwisu. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań mogących wywołać niekorzystne następstwa dla Administratora, Użytkowników lub osób trzecich lub działań zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkownika niezamówionej informacji handlowej, jak również uprawianie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Zawartości lub w związku z nimi, bez uzyskania zgody Administratora.
 • Administrator nie jest inicjatorem transmisji Materiałów, nie wybiera Użytkowników oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie usuwa ani nie modyfikuje Materiałów lub Komentarzy.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej oraz wymaga dostępu do sieci Internet. Realizacja poszczególnych Funkcjonalności może wymagać dodatkowego oprogramowania lub konfiguracji, informację o których Administrator zamieszcza pod adresem: www.islandersradio.co.uk.
§ 3. Korzystanie

Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
Korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Korzystającego dokonania rejestracji. Administrator może jednak ograniczać dostęp dla Korzystających do określonej Zawartości, w szczególności poprzez wymóg rejestracji oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpłatności, jak również dowolnych płatnych Funkcjonalności, jak również Funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.
Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Korzystający z Serwisu, świadomie lub przypadkowo, w sposób zgodny bądź niezgodny z Regulaminem oświadcza, akceptując Regulamin, że korzystając z Serwisu jest świadom tego że:

 • nie przysługują mu z tego tytułu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do Korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Komentarzy przez niego Zamieszczonych. Korzystający w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty;
 • poza uprawnieniami jakie wynikają z możliwości Zamieszczenia, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności dotyczących Serwisu lub Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie Regulaminu;
 • podczas korzystania z Serwisu może być narażony na zapoznanie się z Zawartością, która może naruszać jego prawa, dobra osobiste, przekonania, uczucia, dobre obyczaje, tajemnicę, know how i godzi się na takie narażenie lub naruszenie, a wszelkie ewentualne roszczenia będzie kierował do Zamieszczających taką Zawartość;
 • w ramach Serwisu mogą być umieszczone przez Administratora lub za jego zgodą reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi.

Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej w ramach Serwisu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 4. Funkcjonalności wymagające autoryzacji

Zamieszczanie Komentarzy autoryzacji Administratora lub wskazanych przez Administratora osób trzecich.
Administratorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia do umieszczenia lub prawo do usunięcia Komentarzy.

Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie złożenie przez Zamieszczającego oświadczenia, że:

 • jest wyłącznym twórcą, wykonawcą lub producentem Komentarzy i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Komentarzy lub jest w pełni uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania Komentarzy lub najpóźniej przed Zamieszczeniem Komentarzy nabędzie te prawa lub uzyska zezwolenia lub zgody od wszystkich podmiotów uprawnionych, w zakresie niezbędnym do korzystania z Komentarzy zgodnie z Regulaminem;
 • jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania zamieszczonym Komentarzami w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do Komentarzy nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Zamieszczający gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Komentarzami po ich Zamieszczeniu nie wpłynie na uprawnienia Administratora;
 • jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub umieszczone przez niego informacje, artykuły, teksty, filmy, nagrania, utwory, artystyczne wykonania, lub inne treści lub wypowiedzi mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą takie osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Zamieszczający nie będzie dochodził roszczeń w stosunku do Administratora z tytułu odpowiedzialności w tym zakresie;
 • Komentarze i ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem w żaden sposób nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, ani dóbr osobistych, prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów lub tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;
 • Komentarzami stanowiącymi zagrożenie lub naruszającymi, są w szczególności Materiały o charakterze pornograficznym, nawołujące do przemocy lub obrażające uczucia religijne;
 • zabezpieczy Administratora, jego wspólników, pracowników lub współpracowników przed roszczeniami osób trzecich jakie mogą pojawić się w związku z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym z utrzymywaniem lub korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w szczególności zapłaci niezwłocznie zasądzone lub uzgodnione z występującym z roszczeniem wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty obsługi prawnej;
 • wymogi i oświadczenia określone powyżej obejmują także Zamieszczane przez Użytkownika Komentarze i są w takim przypadku stosowane odpowiednio.

Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający wyraża zgodę i udziela Administratorowi licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji na korzystanie z Komentarzy w zakresie udostępniania tych Komentarzy w ramach Serwisu lub innych mediów, niezależnie od realizowanych Funkcjonalności, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera lub innych urządzeń, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Zamieszczający upoważnia Administratora i osoby trzecie, w tym Użytkowników do układania i porządkowania Komentarzy, w tym łącznie z inną Zawartością, według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane lub odtwarzane, najczęściej komentowane, a także według kryteriów subiektywnych oraz udostępniania takich zestawień i Komentarzy w ich ramach w Serwisie, w tym w Profilach Administratora lub innych Użytkowników.
Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający zezwala Administratorowi na korzystanie z Komentarzy w ramach informowania o Serwisie i jego promocji oraz promowaniu działalności Administratora, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.
Zamieszczający zezwala na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Administratora lub za jego zgodą w ramach Profilu, w strukturze Materiałów lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi.
Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do danego Komentarza nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Zamieszczający najpóźniej w chwilą Zamieszczenia Komentarzy, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.
Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja i zgody, o których mowa w pkt 8 – 10 udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Zamieszczającego i innych podmiotów uprawnionych do Materiału, a także z możliwością udzielania przez Administratora dalszych licencji lub zgód, w pełnym zakresie . Rozwiązanie licencji oraz udzielonych zgód następuje na żądanie Zamieszczającego usunięcia określonych Komentarzy, składane za pośrednictwem Serwisu. Do rozwiązania licencji oraz udzielonych zgód odpowiednio stosuje się niniejszy Regulamin.
Zamieszczenie Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający wyraża zgodę i upoważnia Administratora w ramach uprawnień do wykonywania praw zależnych do Komentarzy i dysponowania nimi. Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
Działając na podstawie i w zakresie uprawnień, Administrator udziela niniejszym Zamieszczającemu sublicencji oraz zezwala na Zamieszczanie Komentarzy zamieszczonych przez innych Zamieszczających zgodnie z Regulaminem. Zamieszczanie takich Komentarzy w ramach udzielonej sublicencji może następować jedynie zgodnie z instrukcjami prezentowanymi podczas Zamieszczania. Zamieszczający nie może udzielać dalszych sublicencji. Sublicencja wygasa z chwilą wygaśnięcia licencji udzielonej Administratorowi. Administrator jest uprawniony do rozwiązania sublicencji i odwołania wszelkich zezwoleń w przypadku naruszenia przez Zamieszczającego postanowień Regulaminu. Do Zamieszczanych na podstawie niniejszego punktu Komentarzy, postanowienia Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie.
Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż Serwis może mieć w całości lub części charakter komercyjny lub niekomercyjny, mogą być na nim umieszczane dowolne reklamy, a za jego pomocą mogą być świadczone dowolne usługi. Korzystanie z Serwisu lub Zawartości przez Użytkowników lub przez osoby trzecie, w ramach udzielonych dalszych licencji, może być płatne lub bezpłatne.
Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków dla Zamieszczających, w tym do wprowadzenia opłat, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. W takim przypadku Zamieszczający będzie miał prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy, zgodnie z Regulaminem.

Zamieszczenie Materiałów lub Komentarzy oznacza jednocześnie, że Zamieszczający wyraża również zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany przez Zamieszczającego w formularzu kontaktowym lub w korespondencji elektronicznej.

Administrator ma prawo uzależnić dostęp Użytkownika do Funkcjonalności od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami lub kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku nieprzesłania kopii lub jeżeli kopia dokumentu będzie budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może odmówić dostępu Użytkownika do Funkcjonalności wymagających rejestracji.
W przypadku otrzymania przez Administratora wiarygodnej wiadomości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika, uzyskuje on uprawnienie do wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych i/lub natychmiastowego zablokowania możliwości korzystania z Funkcjonalności do czasu wyjaśnienia sprawy.

§ 5. Odpowiedzialność. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw oraz reklamacji

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w szczególności jeśli spowodowałyby one utratę Zawartości.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność, aktualność, prawdziwość lub formę Komentarzy umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma Komentarzy nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora. Za Komentarze wyłączną odpowiedzialność ponoszą Zamieszczający.
W zakresie Funkcjonalności polegającej na Zamieszczaniu Komentarzy, Administrator realizuje jedynie usługę utrzymywania danych w ramach udostępnionej przez siebie platformy. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Administrator nie dokonuje ingerencji w Profile i Zamieszczane w ich ramach Komentarze, z wyjątkiem własnych Profilów i Danych. Administrator oświadcza, iż nie monitoruje Zamieszczanych Komentarzy, ani nie dokonuje ich modyfikacji.
Administrator nie zapewnia archiwizacji (backup) Komentarzy i w związku z tym nie jest zobowiązany do zapewnienia dostępności Zawartości, nie ponosi też odpowiedzialności za zniekształcenia w Zawartości, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępie.
Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis.
W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Zawartości w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu w sposób wiarygodny przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu zablokowanie lub usunięcie Zawartości będących przyczyną naruszenia. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu email oraz z własnoręcznym podpisem;
 • w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem udzielonym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresu email oraz z własnoręcznym podpisem,
 • zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonych Zawartości;
 • zawiadomienie będzie zawierać szczegółowy opis Zawartości, których dotyczy, oraz szczegółowe wskazanie miejsca w ramach Serwisu, gdzie są one dostępne, w szczególności Profil lub adres w ramach Serwisu, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie Zawartości;
 • zawiadomienie będzie zawierać wskazanie podstawy prawnej naruszenia i uzasadnienie żądania usunięcia określonych Zawartości;

Administrator powiadomiony w sposób opisany powyżej, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, zablokuje lub usunie kwestionowane Zawartości. W przypadku Komentarzy, Użytkownik zobowiązany jest do niedochodzenia roszczeń od Administratora i ewentualne dalsze roszczenia lub żądania uprawniony może kierować wyłącznie do Zamieszczającego.
W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres contact@islandersradio.co.uk. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w pkt 8, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.
W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: contact@islandersradio.co.uk. Administrator przekaże odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni, z tym, że ze względu na okoliczności sprawy termin ten może zostać wydłużony. Administrator nie jest zobowiązany do przekazywania odpowiedzi na oczywiście nieuzasadnione reklamacje, a także w sytuacji, w której w wyniku uzasadnionej reklamacji dokona stosownej korekty w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator oświadcza, że w ramach swoich możliwości technicznych, organizacyjnych lub prawnych, dołoży starań w celu uwzględniania reklamacji, nie jest jednak zobowiązany do ich uwzględnienia.

§ 6. Procedura zablokowania możliwości korzystania z Funkcjonalności

Administrator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wybranych lub wszystkich Funkcjonalności, w każdym przypadku naruszenia przez Zamieszczającego któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowne rozpoczęcie korzystania z Funkcjonalności przez Użytkownika, wymaga zgody Administratora. W przypadku braku takiej zgody, Administratorowi przysługują uprawnienia do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wybranych lub wszystkich Funkcjonalności.
Administrator ma prawo usunięcia lub zablokowania dostępu do Materiałów lub Komentarzy, które zostały umieszczone w Serwisie niezgodnie z Regulaminem bez konieczności powiadomienia o tym Zamieszczającego te Materiały lub innych Użytkowników.
Administrator ma prawo usunięcia lub zablokowania dostępu do Funkcjonalności Serwisu, Profilu lub Zawartości w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.islandersradio.co.uk/legal.html
Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w Regulaminie. Zmiany takie nie wymagają uzasadnienia. Administrator będzie informował Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez informacje zawarte w ramach Serwisu.
Obowiązuje wersja Regulaminu zamieszczona w danej chwili pod adresem, o którym mowa powyżej.
Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez: Zamieszczającego polega na usunięciu przez niego Profilu z Serwisu, Administratora poprzez usunięcie Profilu Zamieszczającego, zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
W przypadku określonym w punkcie powyżej, Licencja i zgody Zamieszczającego, pozostają w mocy do czasu usunięcia przez Administratora określonych Materiałów. Zamieszczone przez Zamieszczającego Komentarze pozostają w Serwisie, o ile Użytkownik nie zażąda ich usunięcia. Administrator podejmie starania w celu niezwłocznego usunięcia takich Materiałów lub Komentarzy, biorąc pod uwagę w szczególności możliwości techniczne, chyba że ich usunięcie pociąga za sobą nadmierne koszty lub nakłady pracy.
Korzystanie lub Zamieszczanie oznacza zgodę Użytkownika na brzmienie Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umowy oraz, w przypadku zmiany regulaminu, na każdą taką zmianę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego zmiany, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób. W takiej sytuacji Użytkownik lub Administrator może rozwiązać Umowę.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

§ 7.Wykluczenia

Serwis jest dostarczany w swej postaci finalnej. Radio Islanders nie poniosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne i/lub rzeczywiste straty poniesione przez Użytkownika i/lub osoby trzecie, bez względu na ich przedmiot i zakres, poniesione w trakcie korzystania z Serwisu. Ze względu na środowisko funkcjonowania Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia informatycznego i fizyczne urządzeń elektronicznych używanych do korzystania z Serwisu, jak równiez do uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń na korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

Polityka Prywatności

§ 1. Definicje
Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka - niniejsza Polityka prywatności.
GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strona Internetowa/Strona - oznacza strony internetowe należące do Radio Islanders z siedzibą w Colchester, Essex, Wielka Brytania w tym między innymi: www.islandersradio.co.uk
Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową
Administrator Danych Osobowych/Administrator danych - Administratorem Danych Osobowych jest Arek Tylza z którym można się skontaktować w jeden ze sposobów wskazanych na Stronie zamieszczonej pod adresem https://www.islandersradio.co.uk
§ 2. Pobierane informacje osobowe
Statystyki serwerowe

Statystyki serwerowe obejmują system operacyjny, rodzaj i wersję przeglądarki, czas trwania wizyt na poszczególnych podstronach, sposób uzyskania adresu Strony oraz geolokalizację i globalne adresy IP. Dane to nie są danymi spersonalizowanymi i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze przez okres 60 dni i wykorzystywane w celu poprawy funkcjonowania Strony oraz jej optymalizacji a także statystyki odwiedzin i oceny atrakcyjności zawartości poszczególych podstron Strony Internetowej

Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony to imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz adres IP oraz numer telefonu i wykorzystywane w celu realizacji Funkcjonalności Serwisu włączając w to informacje handlowe i marketingowe oraz w celach realizacji kontaktu z Użytkownikami. Dane osobowe mogą zostac wykorzystane w celach ograniczenia i/lub zablokowania Funkcjonalności, częściowego jak i całkowitego, w uzasadnionych przypadkach naruszenia postanowień Regulaminu. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem uprawnionych organów administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości właściwych dla siedziby Radia.

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Strony są przechowywane w systemach informatycznych Administratora przez czas nieokreślony. Administrator podejmuje wszelkie działania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, jednak ze względu na środowisko, w jakim funkcjonuje Strona, nie udziela żadnych gwarancji zabezpieczenia przed atakiem informatycznym osób trzecich.

§ 1. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich Danych osobowych. W celu dokonania czynnosci poprawy, wglądu lub usunięcia Danych osobowych należy skierować zapytanie do Administratora danych w sposób okreslony powyżej. Administrator danych zastosuje się do zapytania w czasie 72h od momentu otrzymania zapytania. Usunięcie Danych osobowych może oznaczać częściowe lub całkowite ograniczenie lub zablokowanie Funkcjonalności Serwisu

Audycje

W gąszczu informacji jakimi bombardowani jesteśmy każdego dnia trudno znaleźć jest te najbardziej przydatne. Najważniejsze. Dlatego raz w tygodniu wybieramy więcej
Bajki, książki dla dzieci i młodzieży. Czytane jak nigdy dotąd głosem polskiego kabaretu. Ale także cykl słuchowisk pt. „Magiczny świat polskich legend i baśni”. więcej
Często nasze pasje stają się motorem życia. To program w którym bohaterami są ludzie nietuzinkowi, nieszablonowi, a którzy trwają i rozwijają swoje więcej
KULTURA - cóż to za inspirujący twór ludzkiego umysłu, ciała i talentu! Swoisty misz-masz, w którym wierzenia, wiedza, literatura i sztuka przeplatają się nawzajem. W jej krainie chcę więcej
Radio to teatr wyobraźni. I do teatru wyobraźni ten program się odnosi. Informacje, ciekawostki, korki, potworki… Jednym słowem radio pełną gębą. Z muzyką w tle różną i na różne okazje. Taka radiowa więcej
Program w pełni oparty na muzycznym smaku jego autora. Lata doświadczeń związanych z muzyką w radiu sprawiły, iż na stałe wyrobił mu się gust muzyczny. Stare, klasyczne więcej
Muzyczne podróże z lekkim przymrużeniem oka. Wyprawy dalekie i te całkiem bliskie. Pełne niespodzianek i z poczuciem więcej
Rzeczy, o których nie mówi się głośno. Fakty, o których nie przeczytamy na pierwszych stronach gazet. Prawda skrywana za kotarą niewiedzy tworzy ziarno więcej
Historia wg Dzieci to audycja dla dzieci, ale także tworzona przez dzieci. Są to nagrania pochodzące z lekcji historii, na których dzieci dzielą się swoimi wrażeniami z tego więcej
Najważniejsze wydarzenia z przeszłości w telegraficznym skrócie. Obchodzone święta – te bardziej i mniej poważne oraz przypomnienie imion tych więcej
Wyniki, komentarze oraz wszelkiej maści podsumowania. To domena naszego radiowego sportowca, który z pasją nasłuchuje wszystkiego, co w sportowej trawie piszczy, by przekazać je więcej
Czytanie rozwija. A więc i my sięgamy po książki z półek często już kurzem pokrytych. Te mniej i bardziej znane, by rozdział po rozdziale przedstawiać ich więcej
Audycja poświęcona literaturze. Jej autorzy wyszukują i rekomendują najciekawsze książki z bardzo różnych dziedzin więcej
Do jazzu trzeba dorosnąć. Tak twierdzą niektórzy. Ale czy naprawdę? Nasza radiowa więcej
„Pod wielkim dachem nieba” to audycja tworzona od 1993 r. (z przerwami) więcej
Trzech przyjaciół wychowanych na przełomie lat 80 i 90. Pamiętających (i to bardzo dobrze) czarno-białe więcej